Khấp Nguyện của BHDTU Gia Đình Phật Tử VN tại Hoa Kỳ

12/06/20194:24 CH(Xem: 3383)
Khấp Nguyện của BHDTU Gia Đình Phật Tử VN tại Hoa Kỳ

hoa sen logo


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BI - TRÍ - DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

THE VIETNAMESE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION IN THE UNITED STATES

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VP/BHD: 1838 W. Baseline St., San Bernardino, CA 92411; điện thoại số: (909) 381-1660

SỐ: 10104/HDTU/TB

KHẤP NGUYỆN

của

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO & GIÁM SÁT và BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Kính Dâng:

Giác Linh Tân Viên Tịch

Hòa Thượng thượng QUẢNG hạ THANH

Ngưỡng Bạch Giác Linh Hòa Thượng:

Chúng con, Hội Đồng Chỉ Đạo & Giám Sát, Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Ban Hướng Dẫn các Miền, Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng Huệ Năng, và các Đơn Vị trực thuộc, cùng toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ - thanh tịnh thân tâm, vọng hướng về Chùa Bảo Quang, Santa Ana, California, kiền thành đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng thượng QUẢNG hạ THANH

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; Chủ Tịch Trung Tâm Phật Giáo Việt Mỹ Phụng Sự Xã Hội; kiêm Viện Chủ Chùa Bảo Quang, Santa Ana, California - Cao Đăng Phật Quốc.

Trước Giác Linh Hòa Thượng, Chúng con Nguyện biến niềm đau thương mất mát này thành hành động dõng mãnh - qua việc:

1. Tình tấn học và hành theo tinh thần Hoằng Pháp Lợi Sanh, mà Hòa Thượng đã luôn yêu thương giáo dưỡng chúng con trong nhiều thập niên qua tại Hoa Kỳ.

2. Nỗ lực hơn nữa để phát huy Tổ Chức theo Truyền Thống của Gia Đình Phật TửTính Thống Nhất Bất Khả Phân của Đoàn Thể Áo Lam trong chung cùng của Lý Tưởng, Ý Chí và Hành Động; hầu cùng nhau phụng sự Phật Pháptha nhân.

Ngưỡng nguyện Giác Linh Hòa Thượng Thùy Từ Chứng Giám.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Phật lịch 2563

California, ngày 12 tháng 6 năm 2019

TM. Hội Đồng CĐ & GS và BHDTU/GĐPTVN-HK

Trưởng Ban: Phúc Thiện Ngũ Duy Thành

Bản sao kính gửi:

- Chư Tôn Đức Cố Vấn Giáo Hạnh

GĐPTVN/HK

- Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát

GĐPTVN/HK

- Quý Ban Viên BHDTƯ

- Quý BHD Miền

- Liên Đoàn Cựu Htr.

- HĐQT & BĐH Trung Tâm TQĐ

“Để kính tường”

Lưu